top of page

                                  PRIVACYVERKLARING

Inleiding
In  deze  privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe hiermee omgegaan wordt. We leggen uit waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Ook vind je hier al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van deze rechten. Let op: de privacyverklaring kan soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld een aantal wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring regelmatig in de gaten te houden.  

Bedankt dat je tijd hebt vrijgemaakt om de privacyverklaring van Speelwijs bv. door te lezen.  Wij zijn Speelwijs bv, een organisatie die zich bezig houdt met het organiseren van Yoga weekenden en groepsuitjes.


Wij verzamelen op twee manieren contactgegevens: via het contactformulier en via het inschrijfformulier. Deze gegevens worden vanzelfsprekend opgeslagen. Het is daarom goed dat jij weet wat er met jouw gegevens gedaan wordt en hoe je jouw wensen en eisen rondom deze gegevens kan aangeven. Daar gaat deze verklaring over.  Mochten er nog vragen zijn n.a.v. deze privacyverklaring, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Speelwijs bv  respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.  

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.  

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.     De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

1.      Website (hierna ook “De website”): www.eigenwijszijn.com

2.      Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Speelwijs bv., gevestigd te kauwendaal 12, Nieuwerkerk ad IJssel , kvk 24401438

Artikel 2 - Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  

 

Artikel 3 - De content van de website  

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 - Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

·        de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website

·        alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of
in strijd is met internet-etiquette

·        de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren 

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

·        vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet

·        vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Speelwijs bv. en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Hieronder laten wij weten welke gegevens we verzamelen, voor welke doeleinden we dit doen en op basis van welke rechtsgronden (uit de AVG) we dat doen. Tevens vermelden we hoe lang deze gegevens bewaard worden.

1. Naam, mailadres, eventueel geslacht en leeftijd van particuliere Gebruikers die zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Dit verzamelen wij, met als rechtsgrond gerechtvaardigd belang, uitsluitend om onze nieuwsbrieven te optimaliseren en daadwerkelijk te kunnen versturen. De gegevens worden bewaard totdat de Gebruiker zich uitschrijft uit de nieuwsbrief.

2. Naam en mailadres van particuliere en zakelijke. Gebruikers die via de contactformulieren op eigenwijszijn.com een vraag stellen. Dit verzamelen wij, met als rechtsgrond gerechtvaardigd belang, uitsluitend om de vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. De gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard.

3. Naam, adres, mailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, bankgegevens en overige particuliere en zakelijke klanten, die een dienst afnemen  zoals deelname yogaweekend of groepsuitje. Dit verzamelen wij, met als rechtsgrond een overeenkomst, uitsluitend om deze overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren. De gegevens worden bewaard totdat de dienst geleverd is/de overeenkomst beeindigd is en zolang dit nodig is voor de administratieplicht van Speelwijs.bv

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het onderhouden van contact over de ingeschreven weekenden/groepsuitjes.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via nu.eigenwijszijn@gmail.com

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen en nieuwsbrieven krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: nu.eigenwijszijn@gmail.com

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 

 

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. 

 

Artikel 11 - Cookies 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

·        Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

·        Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. 

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-enpost/cookies#faq

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

Artikel 14 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Dorine Groenevelt, nu.eigenwijszijn@gmail.com

01082018

bottom of page