top of page

Algemene voorwaarden
 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met de Uitvoerders deelname aan Yogaweekenden en groepsuitjes en alle daaruit voortkomende activiteiten: vervoer, lessen, Reiki, massages of houden van cursussen, workshops, trainingen, coaching en andere vormen van opleiding dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

1)     Definities

a)      Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan één van de georganiseerde Yogaweekenden of (eendaagse) groepsuitjes.

b)     Uitvoerders: Speelwijs bv in persoon van Dorine Groenevelt en Laura Klaassen met lauraklaassenyoga

c)      Weekend/dag: Het door de Uitvoerders georganiseerde weekend of dag heeft betrekking op de yoga en meditatielessen als ook      alle activiteiten georganiseerd door de Uitvoerders tijdens dit weekend of dag.

d)     Kosten: De prijs van het weekend/dag door de Deelnemer aan de Uitvoerders te voldoen, welke gepaard gaan met het inschrijven en/of volgen van een bepaald weekend/dag.

e)     Schade: alle claims, schadevergoedingen en kosten die op welke wijze dan ook verband houden met of voorvloeien uit de opdracht

 

2)     De overeenkomst

a)      De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten georganiseerd tijdens het weekend/dag. Op het moment van verzenden van de inschrijving voor het weekend gaat de Deelnemer akkoord met deze Algemene voorwaarden en de betaling van de verschuldigde kosten voor het betreffende weekend/dag.

b)     Deelname aan het weekend/dag en alle activiteiten georganiseerd door Uitvoerder voorafgaand, tijdens en direct na het weekend/dag (zoals het vervoer naar en van het weekend) geschied volledig op eigen risico van de Deelnemer.

c)      De activiteiten gegeven tijdens het weekend zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandeling of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd eerst met u behandelende (huis) arts of fysiotherapeut.

d)     Meld voorafgaande aan het weekend altijd als er een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de Uitvoerder het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven
 

3)     Boekings- en annuleringsvoorwaarden

a)      Na inschrijving voor het weekend/dag dienen de kosten uiterlijk 7 dagen na inschrijving te zijn voldoen op rekening
NL 55 RABO 0118 1016 09 tnv Speelwijs bv onder vermelding van Deelname Yogaweekend, je naam en de betreffende data.  In overleg is een betalingsregeling mogelijk. Neem daarvoor contact op met de Uitvoerder.

b)     Inschrijving is pas definitief na betaling van de kosten

c)      Bij niet tijdige betaling of het niet houden aan de betalingsregeling hebben de Uitvoerders het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat Deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting.

d)     Uitvoerders bieden een duidelijk overzicht van wat is inbegrepen in de kosten. Voorst kan het zijn dat er een toeslag dient te worden betaald voor afwijkende diensten tijdens het weekend/dag, bijvoorbeeld een éénpersoonskamer, massage etc. Betaling van deze afwijkende diensten geschied bij voorkeur voorafgaand aan het weekend op volgende rekening NL 55 RABO 0118 1016 09 tnv Speelwijs bv onder vermelding van Deelname Yogaweekend, je naam en de betreffende data en soort dienst. Mocht ter plekke besloten worden tot het afnemen van een afwijkende dienst dan vindt de betaling contant of per internetbankieren ter plekke plaats.

e)     Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat Deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van (een deel van) de kosten en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.

f)       Als Deelnemer besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij geen recht op terugbetaling van (deel) van de kosten. In overleg is het wel een “in plaats stelling” toegestaan en mist de gegevens van vervangende Deelnemer uiterlijk 2 dagen voor aanvang aan Uitvoerders is doorgegeven.

g)      Deelnemers kunnen een reis- en of annuleringsverzekering afsluiten bij een verzekeraar.

h)     De Uitvoerder heeft het recht het weekend/dag te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende Deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door de Uitvoerder heeft de Deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde geld. De Deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

i)       De Uitvoerder heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan het weekend/dag. Indien er reeds geld betaald is door de Deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort. 

 

4)     Aansprakelijkheid

a)      Uitvoerder zal zorgdragen voor een goed en ordentelijk verloop van de weekenden/dag.

b)     Deelname aan een weekend/dag is geheel op eigen risico. Uitvoerder is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de Deelnemer op locatie, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na het weekend/dag, inclusief alle activiteiten tijdens het weekend/dag en vervoer naar en van het weekend/dag. De Deelnemers nemen deel aan het weekend en alle activiteiten binnen het weekend op eigenrisico en zal ten aanzien van de Uitvoerder geen aanspraak doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek.

c)      Door aan het weekend/dag deel te nemen verklaart Deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met bovenstaande.

d)     Uitvoerder doet haar best om ervoor te zorgen dat alle informatie die tijdens yogavakanties gedeeld wordt juist en volledig is. Uitvoerder kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van mogelijke fouten.

e)     Uitvoerders behouden zich de vrijheid om de Algemene voorwaarden, de kosten, de docenten, lestijden, locatie, karakter en data van de weekenden/dag, lessen, workshops, massages en coachsessies ten allen tijden te wijzigen.

f)       Uitvoerders zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht (een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt).

g)      Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan de Uitvoerder. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie. Klachten die op de bestemming niet zijn gemeld worden achteraf niet in behandeling genomen.

 

 

4)     Huisregels

a)      Onze locaties zijn binnenhuis rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens het weekend/dag niet toegestaan.

b)     De Uitvoerder heeft de locaties met zorg gekozen om Deelnemers tijdens het weekend/dag een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.

c)      Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Uitvoerder niet opvolgen, kunnen verwijderd worden. Dit geeft de Deelnemer geen rechten op restitutie van gelden.

d)     Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de yogavakantie uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de Uitvoerders

 

 

5)     Privacy

a)      De registratie van persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden. Zie ook onze privacyverklaring

01082018

 

bottom of page